Aktuality z naší hudební školy

Výuka elektrické kytary pod vedením výborného kytaristy Ronalda Vlčka

Milí rodiče, dovolte mi, abych vám představila našeho nového člena pedagogického týmu pana Ronalda Vlčka.
Mgr. Ronald Vlček pochází z rodiny s téměř dvousetletou hudební tradicí. Je potomkem hudebního skladatele a profesora kroměřížské konzervatoře Oldřicha Palkovského. Vystudoval tři hudební nástroje - kytaru (prof. Jitka Zelenková a Milan Tesař), klavír (prof. Eva Zlatníková) a trubku (prof. František Vlček). Podílel se například na hudební přípravě budoucích herců Kateřiny Hrachovcové a Václava Chalupy k talentovým zkouškám na pražskou Konzervatoř. Jeho dvěma učiteli hry na elektrickou kytaru byli na sklonku osmdesátých let Zdeněk Crissa Fišer a Radim Hladík. Mezi jeho spoluhráče z různých kapel patřili například Martin Kumžák (Pajky Pajk, Moondance Orchestra), Kryštof Marek (dirigent orchestru Karlínského divadla), Varhan Orchestrovič Bauer (orchestr Skandál), saxofonista Rostislav Fraš, baskytarista Zdeněk Wimpy Tichota, bubeník Lojzi Hedervári aj. V devadesátých letech měl stálé angažmá jako kytarista Vinohradského divadla. S orchestrem Jiřího Škorpíka a taneční skupinou UNO působil v zahraničním angažmá v Německu. Na přelomu tisíciletí založil Kiss Revival Band. Tento soubor vystupoval pravidelně nejen v pražských klubech, ale i v zahraničí. V posledních deseti letech vystupuje v pražských klubech v programu GUITAROKE, ve kterém popularizuje rockovou a jazzovou hudbu.
Pan Vlček bude na naší škole učit výuku hry na akustickou i elektrickou kytaru. Je připraven poskytnout odbornou pomoc při výběru vhodné kytary a zvukové aparatury.
Ukázku hry pana učitele si můžete prohlédnout v následujících odkazech:
http://www.szustauberova.cz/soubory/file/05_FLAMENCO.mp4
http://www.szustauberova.cz/soubory/file/03_JAZZ_(Besame_Mucho).mp4
11.7.2020

Výuka hromadných předmětů ve školním roce 2020/2021

Výuka hudební nauky v prostorách ZŠ Jungmannova Králův Dvůr:

úterý:     14.20–15.05  – 3. ročník  

               15.10–15.55  – 1. ročník

               16.00–16.45  – 2. ročník

středa:   14.30–15.15 – 4.- 5. ročník 

               15.20–16.50 – 1.–5. ročník  (výuka v bloku – sudé týdny)

               Povinnost docházky do hudební nauky neplatí pro PHV - přípravné ročníky. 
Výuka v hlavní budově Králův Dvůr:

pondělí:  17.20–18.05    soubor zobcových fléten (všechny zobcové flétny)  

úterý:      16.35–17.20     kolektivní interpretace

středa:    15.30–17.00     kolektivní interpretace (výuka v bloku – liché týdny)        

                 17.00–17.45     kytarový soubor 


Milí rodiče a zákonní zástupci, 
chceme Vám poděkovat za Vaši spolupráci, že jste dohlíželi nad svými dětmi a podporovali jste je v jejich hudebním rozvoji. Většina z Vás využila nabízenou možnost distanční výuky. Někteří této možnosti nevyužili, ať již z jakýchkoli důvodů, ale pedagog s Vámi komunikoval a byl Vašim dětem k dispozici v čase výuky. I v tomto případě Vaše děti zůstávají žáky naší školy a obdrží vysvědčení za tento školní rok. Hodiny, které nebyly Vámi využity, nebudou nahrazovány v jiných termínech. Pokud žák od 11. května pokračuje prezenční výukou, nemůže zároveň využívat distanční způsob výuky. Berte prosím tyto informace na vědomí.

ředitelství školy

           

                                                                               

11.7.2020

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SZUŠ STELLA MARIS ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí tohoto školního roku zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Známky budou vycházet z hodnocení získaného v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020); podpůrně také z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy probíhalo distanční vzdělávání, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky; podpůrně také z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci účastnili prezenční výuky (konec druhého pololetí po obnovení provozu); podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí.

Do zameškaných hodin budou započteny pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání v základních uměleckých školách.

Postup při uzavírání klasifikace v hlavním oboru

Postupové zkoušky se v tomto školním roce konat nebudou.

Žák bude známkován za druhé pololetí s ohledem na klasifikaci prvního pololetí a s přihlédnutím k výsledkům práce distanční a prezenční výuky. Škola nebude trvat na splnění všech očekávaných výstupů jednotlivých ročníků.

Hudební nauka

Žáci budou hodnoceni podle výsledků v době, kdy nebyla zakázána prezenční výuka, a na základě čtvrtletního a závěrečného testu, které jsou ke stažení na našich webových stránkách (http://www.szustauberova.cz/hudebni-nauka, úkol na 14.4. a 1.6.). Vyplněné testy žáci předají svému vyučujícímu nebo odešlou na sekretariát školy.

Kolektivní interpretace a komorní zpěv

Na stránkách školy je k dispozici notový materiál, se kterým budou žáci pracovat ještě i v prvním čtvrtletí příštího školního roku (http://www.szustauberova.cz/kolektivni-interpretace; http://www.szustauberova.cz/komorni-zpev). Klasifikace za druhé pololetí bude provedena s ohledem na klasifikaci prvního pololetí a s přihlédnutím k výsledkům práce v období, kdy osobní přítomnost žáka nebyla zakázána. Žák nebude diskriminován a ohodnocen horší známkou než v pololetí.                                                                         

Marta Tauberová, ředitelka školy

11.7.2020

Pravidla pro žáky podmiňující účast na prezenčním vzdělávání

Provozní podmínky pro žáky školy a jejich zákonné zástupce navazující usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020
1) Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem: jde o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
2) Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci budou mít nos a ústa zakryty rouškou nebo jinými povolenými ochrannými prostředky (viz mimořádná opatření www.mzcr.cz).
3) Hned po vstupu do budovy školy žák použije dezinfekci rukou, připravenou ve vstupní chodbě. Neprodleně po přezutí půjde k umyvadlu, kde si důkladně umyje ruce (20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), po usušení rukou připravenými papírovými utěrkami odejde do učebny, kde opět na vyzvání učitele použije dezinfekci na ruce.
4) Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének (ústenka, šátek, šál).
5) Roušky budou povinné i při výuce hry na klávesové a strunné nástroje. (Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, viz mimořádná opatření www.mzcr.cz).
6) Při výuce hry na dechové nástroje a zpěvu odloží žáci na vyzvání pedagoga roušku do vlastního sáčku, který si přinesou s sebou na výuku. Mezi pedagogem a žákem bude zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
7) Žák bude přicházet na hodinu ve stanovený čas (nikoli dříve) a odcházet z výuky tak, aby se minimalizoval jeho kontakt s jiným žákem či zaměstnancem školy. Při přesunech bude dodržovat odstup 2 metry vždy, když je to možné.
8) Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Každé použití toalety žák nahlásí svému vyučujícímu, který zajistí dezinfekci dotykových ploch (kliky u dveří).
9) Při každé přestávce mezi jednotlivými výukovými hodinami bude pedagog provádět hygienická opatření (dezinfekce dotykových povrchů, větrání po dobu 5 minut aj.). V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, bude po každém žákovi prováděno čištění a ošetřování, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
10) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).
11) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci nezletilého žáka budou požádáni o okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici.
12) Zaměstnanci školy jsou oprávněni při podezření na možné příznaky COVID-19 změřit žákovi tělesnou teplotu.

11.7.2020