Hudební nauka

Možnost konzultací

Pokud žáci z vážných důvodů nemohou navštěvovat běžnou týdenní výuku předmětu, mají za povinnonst docházet na konzultace, jež probíhají vždy v sudém týdnu v ZŠ Jungmannově v Králově Dvoře, a to vždy v úterý době od 15.20 do 16.50. Je nutná osobní domluva s Mgr. M. Hrachovcovou.

Hudební nauka není jen „nauka“

Předmět hudební nauka si klade za cíl rozvíjet muzikálnost žáka a pomoci mu zorientovat se v hudební teorii, tak aby snadněji a s větším porozuměním praktikoval hru na svůj nástroj. Na hodinách hudební nauky se tedy nevyučuje jen hudební teorie, dějiny hudby, ale také se rozvíjejí základní dovednosti, bez nichž NELZE uspokojivě zvládnout hru na jakýkoliv nástroj – rytmické cítění, intonace. Pokud je výuka dobře vedena, má neocenitelný vliv nejen na pokroky ve studiu hry na nástroj, ale i v osobnostním rozvoji žáka – rozvíjí vnímavost k vyjadřovacím prostředkům v hudbě, ale i k sobě sama, ostatním spolužákům i okolnímu prostředí.

Používané materiály:

Využíváme projekt Českého rozhlasu "Nebojte se klasiky"

www.nebojteseklasiky.cz

Čteme si z těchto knih

Josef Klempera: Rusalčino jezírko

Ročníková práce (1.–3. ročník) – Příběhy ovlivněné hudebním nástrojem

Všude kolem nás se odehrávají různé životní příběhy. Jak tyto životní situace ovlivní hudební nástroj?

(Literární fantazie s hudebním námětem spojená s kresbou)

Ročníková práce (4. a 5. ročník) – Vzpomínka na prázdniny

Žáci si vytvoří vlastní skladbu, ve které se odráží týden po týdnu jejich prožívání prázdnin.

Emoce v hudbě

Kdybychom hudbu hráli pořád stejně a nezaujatě, byla by to pěkná nuda. Od toho jsou v notách nejrůznější pokyny, jak s tou či onou hudbou naložit. Jenže – všechno je to většinou italsky, latinsky nebo nanejvýš německy. Níže uvádím seznam nejčastějších pokynů.

Doporučená pomůcka: Slovník hudebního názvosloví, případně italsko-český slovník

pp - pianissimo velmi slabě
p - piano slabě
mf - mezzoforte středně silně
f - forte silně
ff - fortissimo velmi silně
 
crescendo zesilovat
decrescendo zeslabovat
diminuendo zeslabovat
accelerando zrychlovat
ritardando zpomalovat
a tempo v původním tempu
 
andante zvolna, krokem
moderato mírně
allegretto poněkud rychleji
allegro rychle
 
largo široce
adagio zvolna, zdlouhavě
lento pomalu, rozvláčně
vivo, vivace živě
presto rychle
cantabile zpěvně
espressivo výrazně
semplice prostě, jednoduše
dolce sladce, jemně

Hudební nástroje

– jejich rozdělení podle způsobu vzniku tónu

 1. STRUNNÉ – tón vzniká chvěním struny
  1. SMYČCOVÉ – strunu rozezníváme smyčcem. housle, viola, violoncello, kontrabas
  2. DRNKACÍ – strunu rozezníváme pouze drnknutím prstem či jiným předmětem. harfa, kytara, bendžo, balalajka, mandolína, loutna, citera, ukulele…
  3. ÚDERNÉ – strunu rozezníme úderem paličky nebo kladívka. klavír, cimbál
 2. DECHOVÉ – nástroj rozezníme proudem vzduchu
  1. ŽESŤOVÉ-NÁTRUBKOVÉ – k rozeznění dojde chvěním rtů na kotlíku nátrubku. Vzduch je do nástroje vháněn dechem hráče. trubka, lesní roh, pozoun, tuba, (baskřídlovka, baryton…)
  2. DŘEVĚNÉ – k rozeznění dojde nárazem vzduchu na štěrbinu nebo chvěním plátku. Vzduch je do nástroje vháněn dechem hráče. zobcové flétny, příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofony…
  3. MĚCHOVÉ – k rozeznění dojde nárazem vzduchu na štěrbinu nebo chvěním plátku. Vzduch je do nástroje vháněn měchem a díky tomu mohou hrát vícehlas. dudy, varhany, akordeon, harmonium
 3. BICÍ – úderem do těla nástroje
  1. MELODICKÉ – lze přesně rozlišit aspoň 2 tóny. tympány, xylofon, metalofon (zvonkohra), zvony…
  2. RYTMICKÉ – výška vydávaného tónu je chápána pouze jako zvuk. bicí souprava, bubny, bonga, ozvučná dřívka (hůlky), rourkový bubínek, triangl, činely, tamburína, gong, rumbakoule, rolničky, píšťalky, řehtačka…

Komorní soubory

Duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, septeto, okteto, noneto, orchestr (sbor).

Konkrétní skladby pro tyto soubory končí písmenem T: kvartet, kvintet, oktet…

Příklady klasických komorních souborů:

 

Doporučený program - poznávání nástrojů (vhodné pro učebny s interaktivní tabulí a pro procvičování doma na PC): http://www.thirteen.org/publicarts/orchestra/orchestra03.swf