Pedagogové

Marta Tauberová, <span>dipl. um.</span>

Marta Tauberová, dipl. um.

jednatelka a ředitelka školy

Vystudovala operní zpěv na Soukromé pěvecké konzervatoři v Praze. Věnuje se pedagogické činnosti, zejména oboru hlasové výchovy, klavíru a elektrických kláves. Ve škole pracuje i jako korepetitorka v oblasti popového žánru (elektrické klávesy a klavír). Kromě pedagogické činnosti vystupuje při různých kulturních akcích. Interpretuje především romantickou a veristickou vokální tvorbu a věnuje se autorské činnosti – zejména populárnímu žánru. Spolupracuje s panem Vladimírem Žákem, agentura CD SOUND (www.cdsound.cz).

Pokračuje ve vizi své matky, zřizovatelky a jednatelky školy, PhDr. Zory Marie Tauberové – umožnit hudební vzdělání všem dětem, a to nejen zde v Králově Dvoře, ale i ostatních místech našeho regionu, kde naše škola působí.

Robert Veselý

Robert Veselý

zástupce ředitelky

Absolvent Státní konzervatoře v Praze v oboru příčná flétna. Na naší škole působí od roku 1998. Vyučuje zobcovou a příčnou flétnu. Sám aktivně hraje na různých koncertech. Praxi nabyl v orchestru opery Národního divadla a Tylova divadla v Praze. Je členem dechového Vackova kvinteta. Absolvoval četné zájezdy do zahraničí, zejména po západní Evropě. Pedagogická práce s dětmi ho těší a má velmi dobré výsledky se svými žáky i v jejich úspěšné přípravě ke studiu na konzervatoři.

Kamila Šroubková

Kamila Šroubková

sekretářka, asistentka

Ve druhé třídě ZŠ začala účinkovat ve zdickém pěveckém sboru pod vedením sbormistra a houslisty Františka Kovaříka a klavíristy Ivana Kouly. Na klavír začala hrát v sedmi letech. Sólový zpěv studovala u Dr. Zory Tauberové. Během studia na gymnáziu Beroun zpívala v pěveckém sboru pod vedením Bohumily Svatošové-Vokáčové. Po maturitě byla přijata na Pedagogickou fakultu UK v Praze, kde studovala matematiku, hudební výchovu a sbormistrovství. Je členkou berounského pěveckého sboru Slavoš a komorního pěveckého sboru Bonbon.

<span>PhDr.</span> Jana Johnová, <span>dipl. um.</span>

PhDr. Jana Johnová, dipl. um.

Hudbě se začala věnovat v šesti letech na Základní umělecké škole v Praze – Radotíně. Během studia na této škole účinkovala na mnoha koncertech a zúčastnila se několika klavírních soutěží. Zpívala také v Komorním pěveckém souboru, který příležitostně doprovázela na klavír. Absolvovala Gymnázium Na Zatlance a poté Konzervatoř Jaroslava Ježka jako žákyně J. Drobílkové, u J. Wagnera studovala jazzovou interpretaci. Do výuky se proto snaží začlenit kromě klasické hudby i populární a jazzové skladby. Již během studia začala vyučovat hře na klavír v kulturním klubu Poštovka v Praze 5. Na naší škole vyučuje klavír a elektrické klávesy, zároveň je vedoucí klavírní sekce. V roce 2011 úspěšně ukončila studium kulturologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze rigorózní zkouškou. Je typem cílevědomé pedagožky, která stále hledá nové a poutavé formy práce. Snaží se sledovat hudební novinky oblíbené u současné mladé generace a zařazovat je do výuky, aniž by slevovala na kvalitě.

Margit Koláčková

Margit Koláčková

Je absolventkou konzervatoře v Ostravě, kde studovala obor sólový zpěv. Po studiu nastoupila jako učitelka zpěvu a klavíru na Hudební škole v Orlové. Na této škole působila až do roku 1996. Poté nastoupila na ZUŠ Jablunkov, kde učila deset let. Od 1.září 2008 působí v naší škole jako pedagog zpěvu a klavírní hry. Zásluhou jejího pedagogického působení její žáci získali první místa v celostátních soutěžích a mnozí se věnují profesionální umělecké a pedagogické činnosti. Jedna z žákyň je sólistkou Národního divadla Praha.

<span>Bc.</span> Daniela Foltýnová

Bc. Daniela Foltýnová

Do hudební školy LŠU v Praze na Vinohradech ji přivedli rodiče v 7 letech. Láska k hudbě se stala jejím životním posláním. V roce 1993 absolvovala konzervatoř v Praze obor akordeon a stále se věnuje pedagogické činnosti. Pedagogem naší SZUŠ je od roku 1996, vyučuje hru na akordeon a el. klávesy. Již během studia konzervatoře vystupovala v komorním Pražském akordeonovém kvartetu pod uměleckým vedením pana Stanislava Štěpána. Poté koncertovala s dámskými orchestry (jako např. České Buchty, Viktorky) a v současné době stále aktivně vystupuje na koncertních podiích u nás i v zahraničí s dámskou kapelou Járinky. Miluje zvířata.

Petr Krutský

Petr Krutský

Absolvent konzervatoře v oboru kytara u prof. Sádlíka. Od září 2004 kromě aktivní hudební činnosti vyučuje na naší škole v místě poskytovaného vzdělávání v Litni. Ve výuce sleduje zásadní cíl, aby jeho žákům zůstala láska ke kytaře a hudbě vůbec na celý život. Během své pedagogické praxe se mu podařilo připravit žáky ke studiu na konzervatoř. Ty ostatní vede k tomu, aby se mohli časem kvalitně zapojit do amatérské sféry. Aktivně se také podílí na uměleckém životě ve svém okolí: založil pěvecký sbor, vystupuje v jazzové kapele, hraje na varhany. Ovládá také hru na renesanční loutnu, na niž hrál v několika uměleckých tělesech, např. i v souboru Musica Fresca.

<span>Mgr.</span> Simona Krutská

Mgr. Simona Krutská

Absolventka Pražské konzervatoře, obor kytara. Na ZUŠ v Praze začala vyučovat v roce 1998 a od té doby se soustavně věnuje pedagogické práci. Je členkou české Orffovy společnosti a absolventkou řady hudebně-pedagogických a muzikoterapeutických kurzů. Specializuje se na práci s mladšími dětmi; jejím cílem je, aby pro ně hudba zůstala přirozenou potřebou a radostí i v dalších letech života. Kromě výuky sólové kytary a klavíru vede také komorní soubor.

Jan V. Kovářík

Jan V. Kovářík

Vynikající hudební skladatel. Absolvent pražské konzervatoře z varhanní třídy prof. Miroslava Kampelsheimera. Vyučuje hře na klavír, elektrické klávesy a varhany, věnuje se i korepeticím a doprovodům, zejména v oblasti populární hudby. Byl mnohaletým členem Divadla bez opony Praha, kde působil jako herec, klavírista a skladatel scénické hudby. Ve svém uměleckém zaměření se orientuje na děti a mládež. Je členem několika profesionálních souborů, kde se specializuje na taneční hudbu. Na naší škole pracuje jako vedoucí sekce elektrických kláves. Zabývá se digitálním zpracováním hudby a počítačovou notací.

Věra Hamerníková, <span>Dis.</span>

Věra Hamerníková, Dis.

V SZUŠ působí od jejího založení. Pěvecké zkušenosti získávala pod vedením PhDr. Zory Tauberové, pedagogické zkušenosti vystudováním VOŠP ve Sv. Janu pod Skalou a účastí na mnoha českých i mezinárodních hudebních seminářích, pořádaných zejména Českou Orffovou školou. Osobní přístup a respekt k individualitě žáka uplatňuje při výuce zpěvu, el. kláves, zobc. fléten, hudební nauky a komorní hry. Věnuje se také pěvecké přípravě nejmenších dětí ve sboru Králodvorské berušky. Nyní vyučuje v Králově Dvoře a na místech poskytovaného vzdělávání ve Zdicích a v Nižboru.

Libuše Macháčková-Hrubá

Libuše Macháčková-Hrubá

Absolventka Státní konzervatoře v Praze v oboru operního zpěvu u prof. Ludmily Bendlové, později ještě soukromě studovala u prof. Musilové. V roce 1972 získala v pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech titul laureátky ve zpěvu. Působila jako sólistka opery v Českých Budějovicích, později v Národním divadle a Státní opeře v Praze. Vytvořila řadu čelních rolí v českých operách a ztělesnila také mnohé hlavní postavy ze světového repertoáru. Mezi její nejvýznamnější role operního jeviště patřily Libuše v opeře Bedřicha Smetany, Milada (Dalibor), Hedvika (Čertova stěna), Armida, Cizí kněžna (Rusalka), Julie (Jakobín), Kateřina (Řecké pašije), Sofia Petrovna (Zásnuby ve snu), Tosca, Leonora (Fidelio), Venuše (Tannhäuser), Senta (Bludný Holanďan), Líza (Piková dáma) a Larina (Evžen Oněgin).

Mnoho let úspěšně vyučuje na zdejší škole, kde se věnuje žákům všech věkových kategorií. V soutěžích základních uměleckých škol získala se svými žáky mnohá ocenění, rovněž tak i v soutěži Český pěvec. Stále vyhledává nový pěvecký materiál a uvádí v život skladby i méně známé či téměř neznámé. Přes všechny velké pěvecké úspěchy zůstala skromná. Miluje nejen lidi, ale i celou přírodu, zejména zvířata.

<span>Mgr.</span> Michaela Hrachovcová

Mgr. Michaela Hrachovcová

Již od svého raného mládí plně využívala svých muzikálních schopností. Od 14 let vedla dětský komorní sbor, pro který skládala nebo upravovala písně. Později s kvartetem Adventecho nahrála CD vánočních písní a vystupovala na četných koncertech. Po dvou cyklech klavírní hry na základní umělecké škole u prof. Pavla Trubače absolvovala klavírním koncertem Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor český jazyk – hudební výchova. Hudbu pak vyučovala mj. na Základní škole Maltézských rytířů v Kladně a na Malostranském gymnáziu v Praze.

Při výuce klavíru vede žáky nejen k tomu, aby se orientovali v hudbě různých uměleckých slohů a uměli ji správně interpretovat, ale zároveň rozvíjí jejich tvořivost a dovednost zahrát si písně či melodie podle vlastního cítění. Hra na nástroj se tak dětem stává přirozenou součástí jejich vyjadřování. Ve spolupráci s pěveckým oborem jsou děti vedeny k tomu, aby uměly doprovodit zpěv svých spolužáků a porozuměly tomu, že jejich dovednost může obohatit ostatní.

Jarmila Janatová

Jarmila Janatová

Absolventka klavírního oddělení Státní konzervatoře v Praze u prof. E. Doležalové. Během studií se zabývala (jako obligátní obor) hrou na housle a zobcovou flétnu u prof. Horáka a hrou na cimbál u prof. A. Peka. Téměř třicet let vyučovala na lidových školách umění. Od roku 1991 začala soukromě vyučovat, kde měla možnost pracovat volněji a vést žáky mimo jiné k širšímu poznávání hudby a k improvizaci, zejména moravského folklóru. V současné době působí na naší škole, kde vyučuje klavírní hře. K žákům během výuky přistupuje individuálně – podle jejich schopností, nenutí je k „biflování“. Jedná s nimi partnersky, hovoří o estetice věci a v tom smyslu si s nimi vyměňuje názory. Jejím cílem je vypěstovat v žácích lásku k hudbě a erudované postoje, aby dokázali odlišit kvalitní od nekvalitního a aby se vraceli k tomu dobrému po celý svůj život.

<span>Ing.</span> Petr Jungman

Ing. Petr Jungman

V dětských letech začínal hrou na housle, později přešel na klarinet. Od svých patnácti let hrál v tanečních orchestrech na saxofon, kde hraje dodnes. Má rád všechny druhy hudby od vážné, přes swing až po dechovku. Již několik desetiletí se věnuje sólovému i sborovému zpěvu; od roku 1973 je členem pěveckého sboru Slavoš (dříve Česká píseň). Na naší škole vyučuje hře na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon. Své žáky vede zejména k tomu, aby se mohli dříve či později aktivně začlenit do amatérských souborů taneční, dechové nebo folkové hudby.

Alena Spilková

Alena Spilková

V letech 1966–1972 studovala na konzervatoři v Plzni u prof. Jindřicha Durase obor klavír. Od roku 1969 nastoupila jako externí učitelka do LŠU v Hořovicích a po absolutoriu na plzeňské konzervatoři pokračovala ve výuce klavírní hry, hudební nauky a sborového zpěvu v detašované třídě v Žebráku. Třicet sedm let spolupracovala s divadelním ochotnickým souborem K. J. Erbena, kde nastudovala desítky her ve spolupráci s dětským pěveckým sborem. Se svými žáky se účastnila mnoha soutěží v klavírní hře, sborovém a sólovém zpěvu. Někteří z nich dosáhli úspěchů v celorepublikovém měřítku.

Vilma Svejkovská

Vilma Svejkovská

Na škole vyučuje hře na klavír na místě poskytovaného vzdělávání v Komárově, kde pracuje od té doby, co byla tato třída otevřena. Začínala s pěti žáky, v současné době se jejich počet ztrojnásobil. Cílem její práce je především vytvořit u žáků trvalý vztah k hudbě a zvolenému nástroji. Snaží se své žáky vybavit takovými dovednostmi, aby našli později uplatnění v amatérské sféře a všude tam, kde je zapotřebí hudebních znalostí. Kromě výuky hudby a hře na klavír se věnuje i hře na varhany v kostelích, kde hraje nejen při mších, ale i při větších slavnostních příležitostech; doprovází i chrámový pěvecký sbor v kostele sv. Vavřince ve Strašicích. Kromě této činnosti hraje při různých koncertech i na elektrické klávesy.

Ivan Váško

Ivan Váško

Absolvent Vojenské hudební školy Vítězslava Nejedlého v Roudnici nad Labem. Dvacet let pracoval jako voják z povolání u vojenské hudby. Absolutorium získal na brněnské konzervatoři. Na škole vyučuje hře na kytaru a zobcovou flétnu. U svých žáků především klade důraz na přesný rytmus, optimální intonaci a vede je systematicky k vyústění výuky, aby se pak mohli začlenit do souborů jak vážné, tak i populární hudby. Byl členem profesionálních orchestrů, např. člen orchestru Národního divadla a Státní opery v Praze, dechového souboru Krajanka, Big Bandu Vladislava Brože aj. Ivan Váško je klasickým představitelem všestranného vynikajícího hudebníka.

Jana Vášková

Jana Vášková

Narodila se a vyrůstala na Vysočině. Do LŠU začala chodit v Ledči nad Sázavou na lekce akordeonu. Později navštěvovala hodiny zpěvu v Čáslavi. V roce 1979 nastoupila na brněnskou konzervatoř – obor zpěv, kterou ukončila v roce 1986 absolutoriem. Od roku 1979 je zaměstnaná ve školství jako učitelka hudby. Již před studiem na konzervatoři zpívala a hrála v Hudebním divadle mladých. Dále vystupovala v několika hudebních tělesech moderní, dechové i vážné hudby. V současné době účinkuje na vystoupeních a koncertech se Staropražskými heligonkáři a ve skupině Panacea. Na naší škole vyučuje zpěv, elektrické klávesy, akordeon, zobcovou flétnu a hudební nauku.

Richard Volf

Richard Volf

Absolvoval pražskou konzervatoř v oboru trubka. Vyučoval 7 let v České republice a 22 let působil na soukromé hudební škole v Bayreuthu a státní hudební škole Hof v SRN, kde vyučoval žesťové nástroje, zobcové flétny a klávesy. Aktivně se podílí na hudebním dění v oblasti vážné i populární hudby v Německu i v České republice s různými hudebními formacemi. Kromě hudby se věnuje také výuce němčiny.

Jindřich Dostál

Jindřich Dostál

Absolvent pražské konzervatoře v oboru trombon a eufonium. Je typem všestranného hudebníka se schopností uplatnit se v interpretaci taneční a dechové hudby, jazzového žánru i klasického repertoáru. Je v neustálém kontaktu se současným hudebním děním jako člen předních tanečních orchestrů. Uplatňuje se jako pohotový a spolehlivý hudebník v různých hudebních formacích. Úspěšně shromažďuje všechny nové poznatky z hudebního dění. Vede si archiv hudebního materiálu svého mateřského nástroje a spravuje domácí diskotéku hudebních nosičů. Jeho pedagogické výsledky jsou vynikající.

Jana Pelcová

Jana Pelcová

Výtvarnice kostýmů pro zpěváky z přípravné hudební výchovy. Navrhuje a realizuje oblečení pro tyto děti, které vede pod názvem Králodvorské Berušky Věra Hamerníková, Dis. Pomáhá tak úspěšně motivovat děti k dobrému výkonu.

Vladislav Šebek

Vladislav Šebek

Absolvent Konzervatoře Praha ve hře na trubku, ze třídy prof. Jiřího Jaroňka. V hudebním školství pracuje od roku 1985. V letech 1988 - 1990 člen scénického orchestru divadla J. Wolkra v Praze / dnes divadlo v Dlouhé /. Od roku 1990 - 2004 člen orchestru Václava Zelinky Praha. Vyučuje hru na trubku a na zobcové flétny.