Geneze školy

Schola musica Stella Maris vznikla z důvodu poskytnutí dětem a mládeži kvalitní hudební vzdělání v rámci našeho regionu. Na základě této ideje škola byla zařazena do sítě MŠMT ČR.

V současné době se stále prohlubuje diferenciace mezi městem a venkovem, což se projevuje nejen v možnostech dopravy, ale i především v možnosti kulturního vyžití. Z těch důvodů většina ředitelů a představitelů obcí základních škol přivítala zřízení naší školy a poskytování naší pedagogické činnosti v místě dané lokality.

Postupem doby naše škola získala kvalitní pedagogy, kteří do výše uvedených míst dojíždějí. Za dobu trvání těchto pracovišť jsme objevili mnoho talentovaných dětí, z nichž většina se bude hudbě věnovat po celý život, což je hlavním mottem naší školy.

Škola vznikla zásluhou doktorky Zory Marie Tauberové, která zasvětila svoji pedagogickou činnost dětem zejména z venkovských oblastí a pro kterou bylo vedení dětí k hudbě celoživotním posláním.

PhDr. Zora Maria Tauberová

PhDr. Zora Maria TauberováZakladatelka Soukromé Základní umělecké školy, která byla později pojmenována dle patronky této školy Panny Marie; dostala tudíž název Schola musica Stella Maris – Soukromá Základní umělecká škola s.r.o. Cílem této školy je vytvořit především venkovským dětem snazší podmínky k vzdělávání v oblasti hudby a umění. Vztah k venkovu Zora Maria Tauberová nabyla po svém otci, univerzitním profesoru Dr. Ing. Janu Tauberovi, který jako přední sociolog se převážnou částí svého života zabýval venkovskou problematikou. Po středoškolských studiích a absolutoriu Státní konzervatoře v Praze (obor operní zpěv) se věnovala pedagogické činnosti na základních uměleckých školách, kde vyučovala zpěvu, klavíru a hudebním naukám. Lásku k venkovu získala ještě během dálkového studia na konzervatoři, kdy vyučovala hudbě na několika místech kutnohorského okresu. Později působila v Teplické operetě jako členka uměleckého souboru.

Vzhledem k tomu, že hudba pro ni nebyla jedinou částí uměleckého vyjadřování, toužila si rozšířit vzdělání i v dalších uměleckých oblastech, jako např. ve slovesném umění a v neposlední řadě i v pedagogicko-psychologických naukách. Vystudovala tudíž i Filozofickou fakultu UK v Praze v oboru teorie a řízení kultury. Další tři roky pokračovala v postgraduálním studiu, které završila rigorózními zkouškami. Pracovala ve vědecko-metodickém oddělení Universitní knihovny v Praze, později jako obvodní metodička hudby v Praze 5 a další léta jako ředitelka Základní umělecké školy v Berouně. Od roku 1997 je ředitelkou a zřizovatelkou výše uvedené Soukromé Základní umělecké školy.

Záměrem této školy je vnášet do venkovských oblastí berounského regionu hudební kulturu formou výuky zpěvu a hry na hudební nástroje. Snahou je, aby výuka (zejména zpěv) nebyla pojímána odtrženě od současného vývoje i zájmů a potřeb v oblasti umění. Paní Zora Maria Tauberová je také zakladatelkou velmi populární pěvecké soutěže Králodvorská Koruna, kde žáci soutěží jak v kategorii klasického zpěvu, tak v populárním zpěvu.