Pedagogové

Marta Tauberová, <span>dipl. um.</span>

Marta Tauberová, dipl. um.

jednatelka a ředitelka školy

Vystudovala operní zpěv na Soukromé pěvecké konzervatoři v Praze. Věnuje se pedagogické činnosti, zejména oboru hlasové výchovy, klavíru a elektrických kláves. Ve škole pracuje i jako korepetitorka v oblasti popového žánru (elektrické klávesy a klavír). Kromě pedagogické činnosti vystupuje při různých kulturních akcích. Interpretuje především romantickou a veristickou vokální tvorbu a věnuje se autorské činnosti – zejména populárnímu žánru. Spolupracuje s panem Vladimírem Žákem, agentura CD SOUND (www.cdsound.cz).

Pokračuje ve vizi své matky, zřizovatelky a jednatelky školy, PhDr. Zory Marie Tauberové – umožnit hudební vzdělání všem dětem, a to nejen zde v Králově Dvoře, ale i ostatních místech našeho regionu, kde naše škola působí.

Robert Veselý

Robert Veselý

Absolvent Státní konzervatoře v Praze v oboru příčná flétna. Na naší škole působí od roku 1998. Vyučuje zobcovou a příčnou flétnu. Sám aktivně hraje na různých koncertech. Praxi nabyl v orchestru opery Národního divadla a Tylova divadla v Praze. Je členem dechového Vackova kvinteta. Absolvoval četné zájezdy do zahraničí, zejména po západní Evropě. Pedagogická práce s dětmi ho těší a má velmi dobré výsledky se svými žáky i v jejich úspěšné přípravě ke studiu na konzervatoři.

Kamila Šroubková

Kamila Šroubková

sekretářka, asistentka

Ve druhé třídě ZŠ začala účinkovat ve zdickém pěveckém sboru pod vedením sbormistra a houslisty Františka Kovaříka a klavíristy Ivana Kouly. Na klavír začala hrát v sedmi letech. Sólový zpěv studovala u Dr. Zory Tauberové. Během studia na gymnáziu Beroun zpívala v pěveckém sboru pod vedením Bohumily Svatošové-Vokáčové. Po maturitě byla přijata na Pedagogickou fakultu UK v Praze, kde studovala matematiku, hudební výchovu a sbormistrovství. Je členkou berounského pěveckého sboru Slavoš a komorního pěveckého sboru Bonbon.

Vojtěch Pospíchal

Vojtěch Pospíchal

Absolvent Státní konzervatoře v Praze. Po jejím absolutoriu dále pokračoval ve studiu klavíru u prof. Jaromíra Kříže, specializoval se na interpretaci hudebního romantismu a impresionismu. Hrát na klavír začal již ve svých čtyřech letech. Od útlého věku se zajímal o různé hudební styly a postupně se připravoval na dráhu univerzálního hudebníka, schopného interpretace klasické, jazzové, rockové i populární hudby. V Čechách působil nejprve jako sólový pianista na četných kulturních akcích i korepetitor v tanečních a baletních studiích. Později navázal spolupráci i s jazzovými uskupeními vzniklými na Konzervatoři Jaroslava Ježka a spolupodílel se také na doprovázení stylově různorodých komponovaných hudebních pořadů. Účast na kurzech Berklee College of Music mu otevřela i cestu na četná zahraniční angažmá. Kromě milovaného klavíru se věnuje aranžování a klavírním úpravám různých populárních písní a filmové hudby, ve volném čase pak programování kláves.

<span>Mgr.</span> Ronald Vlček

Mgr. Ronald Vlček

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oboru čeština – hudební výchova. Je potomkem hudebního skladatele Oldřicha Palkovského a díky silnému hudebnímu zázemí své rodiny absolvoval na prahu dospělosti II. cyklus lidové školy umění ve třech hudebních nástrojích – kytara, trubka a klavír. Studoval hru na elektrickou kytaru u Radima Hladíka, Zdeňka Crissy Fišera a jazzovou interpretaci a improvizaci u nestora českého jazzu Karla Velebného. V devadesátých letech byl členem orchestru Divadla na Vinohradech. V současné době aktivně hraje na elektrickou kytaru v profesionálních rockových a jazzových souborech. Pedagogické činnosti se věnuje již 30 let.

Margit Koláčková

Margit Koláčková

Je absolventkou konzervatoře v Ostravě, kde studovala obor sólový zpěv. Po studiu nastoupila jako učitelka zpěvu a klavíru na Hudební škole v Orlové. Na této škole působila až do roku 1996. Poté nastoupila na ZUŠ Jablunkov, kde učila deset let. Od 1.září 2008 působí v naší škole jako pedagog zpěvu a klavírní hry. Zásluhou jejího pedagogického působení její žáci získali první místa v celostátních soutěžích a mnozí se věnují profesionální umělecké a pedagogické činnosti. Jedna z žákyň je sólistkou Národního divadla Praha.

<span>Bc.</span> Daniela Foltýnová

Bc. Daniela Foltýnová

Do hudební školy LŠU v Praze na Vinohradech ji přivedli rodiče v 7 letech. Láska k hudbě se stala jejím životním posláním. V roce 1993 absolvovala konzervatoř v Praze obor akordeon a stále se věnuje pedagogické činnosti. Pedagogem naší SZUŠ je od roku 1996, vyučuje hru na akordeon a el. klávesy. Již během studia konzervatoře vystupovala v komorním Pražském akordeonovém kvartetu pod uměleckým vedením pana Stanislava Štěpána. Poté koncertovala s dámskými orchestry (jako např. České Buchty, Viktorky) a v současné době stále aktivně vystupuje na koncertních podiích u nás i v zahraničí s dámskou kapelou Járinky. Miluje zvířata.

Petr Krutský

Petr Krutský

Absolvent konzervatoře v oboru kytara u prof. Sádlíka. Od září 2004 kromě aktivní hudební činnosti vyučuje na naší škole v místě poskytovaného vzdělávání v Litni. Ve výuce sleduje zásadní cíl, aby jeho žákům zůstala láska ke kytaře a hudbě vůbec na celý život. Během své pedagogické praxe se mu podařilo připravit žáky ke studiu na konzervatoř. Ty ostatní vede k tomu, aby se mohli časem kvalitně zapojit do amatérské sféry. Aktivně se také podílí na uměleckém životě ve svém okolí: založil pěvecký sbor, vystupuje v jazzové kapele, hraje na varhany. Ovládá také hru na renesanční loutnu, na niž hrál v několika uměleckých tělesech, např. i v souboru Musica Fresca.

<span>Mgr.</span> Simona Krutská

Mgr. Simona Krutská

Absolventka Pražské konzervatoře, obor kytara. Na ZUŠ v Praze začala vyučovat v roce 1998 a od té doby se soustavně věnuje pedagogické práci. Je členkou české Orffovy společnosti a absolventkou řady hudebně-pedagogických a muzikoterapeutických kurzů. Specializuje se na práci s mladšími dětmi; jejím cílem je, aby pro ně hudba zůstala přirozenou potřebou a radostí i v dalších letech života. Kromě výuky sólové kytary a klavíru vede také komorní soubor.

Kateřina Vlastová DiS.

Kateřina Vlastová DiS.

Absolventka Konzervatoře Jaroslava Ježka, obor saxofon. Hraje i na příčnou flétnu. V nynější době působí na saxofon ve dvou kapelách, z nichž jednu vede. Tou je kapela Soul Ožil, která hraje soul-funk a která si nejednou zahrála na známých podiích. Další kapela s názvem Mackie Messer Klezmer Band se zaměřuje na originální interpretaci židovské hudby a často hrává na důležitých tematických akcích. Kateřina má zkušenosti i s hraním v malých tělesech hrající jazz, funk, blues, působila v saxofonovém kvartetu a krátkodobě v big bandech. Ve volném čase zkouší skládat i vlastní skladby.

Učí hru na zobcovou flétnu, saxofon a hudební nauku.

,,V hudbě jsem našla smysl, je to něco tak silného a zajímavého. Není to jen něco, co ráda dělám, ale je to kus mě samotné a můj styl života. Chci svým žákům předat nejen znalosti a um, ale také jim ukázat, jak je hudba úžasná.''

 

BcA. Tereza Kolářová

BcA. Tereza Kolářová

S hudbou začala na ZUŠ v Karlových Varech hrou na zobcovou flétnu, poté přešla ke hře na lesní roh. Vystudovala konzervatoř v Plzni a JAMU v Brně v oboru lesní roh. Již za studijí na konzervatoři byla členkou Karlovarského symfonického orchestru, od roku 2008 je členkou skupiny lesních rohů operního orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni.

Několik let vede kroužek zobcových fléten při soukromé základní škole v Litni, má zkušenosti se soukromou výukou hry na lesní roh.

Jejím cílem ve výuce je dovést děti ke hraní na nástroj s radostí, chutí a správnými technickými návyky.

Libuše Macháčková-Hrubá

Libuše Macháčková-Hrubá

Absolventka Státní konzervatoře v Praze v oboru operního zpěvu u prof. Ludmily Bendlové, později ještě soukromě studovala u prof. Musilové. V roce 1972 získala v pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech titul laureátky ve zpěvu. Působila jako sólistka opery v Českých Budějovicích, později v Národním divadle a Státní opeře v Praze. Vytvořila řadu čelních rolí v českých operách a ztělesnila také mnohé hlavní postavy ze světového repertoáru. Mezi její nejvýznamnější role operního jeviště patřily Libuše v opeře Bedřicha Smetany, Milada (Dalibor), Hedvika (Čertova stěna), Armida, Cizí kněžna (Rusalka), Julie (Jakobín), Kateřina (Řecké pašije), Sofia Petrovna (Zásnuby ve snu), Tosca, Leonora (Fidelio), Venuše (Tannhäuser), Senta (Bludný Holanďan), Líza (Piková dáma) a Larina (Evžen Oněgin).

Mnoho let úspěšně vyučuje na zdejší škole, kde se věnuje žákům všech věkových kategorií. V soutěžích základních uměleckých škol získala se svými žáky mnohá ocenění, rovněž tak i v soutěži Český pěvec. Stále vyhledává nový pěvecký materiál a uvádí v život skladby i méně známé či téměř neznámé. Přes všechny velké pěvecké úspěchy zůstala skromná. Miluje nejen lidi, ale i celou přírodu, zejména zvířata.

<span>Mgr.</span> Michaela Hrachovcová

Mgr. Michaela Hrachovcová

zástupkyně ředitelky

Již od svého raného mládí plně využívala svých muzikálních schopností. Od 14 let vedla dětský komorní sbor, pro který skládala nebo upravovala písně. Později s kvartetem Adventecho nahrála CD vánočních písní a vystupovala na četných koncertech. Po dvou cyklech klavírní hry na základní umělecké škole u prof. Pavla Trubače absolvovala klavírním koncertem Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor český jazyk – hudební výchova. Hudbu pak vyučovala mj. na Základní škole Maltézských rytířů v Kladně a na Malostranském gymnáziu v Praze.

Při výuce klavíru vede žáky nejen k tomu, aby se orientovali v hudbě různých uměleckých slohů a uměli ji správně interpretovat, ale zároveň rozvíjí jejich tvořivost a dovednost zahrát si písně či melodie podle vlastního cítění. Hra na nástroj se tak dětem stává přirozenou součástí jejich vyjadřování. Ve spolupráci s pěveckým oborem jsou děti vedeny k tomu, aby uměly doprovodit zpěv svých spolužáků a porozuměly tomu, že jejich dovednost může obohatit ostatní.

Vojtěch Hubinger

Vojtěch Hubinger

Narodil jsem se na Moravě ve městě Znojmo. Hudbě se věnuji od 13 let, kdy jsem založil skupinu Geminy. Hudba mě provází celým životem. Vydal jsem sedm CD se Skupinami: Lady Jane, Moped, Pins and Needles. V současnosti hraju v kapele Moped 56. Skládám hudbu a píšu texty. Po delší pauze jsem se opět začal věnovat výuce Hry na kytaru.

<span>Ing.</span> Petr Jungman

Ing. Petr Jungman

V dětských letech začínal hrou na housle, později přešel na klarinet. Od svých patnácti let hrál v tanečních orchestrech na saxofon, kde hraje dodnes. Má rád všechny druhy hudby od vážné, přes swing až po dechovku. Již několik desetiletí se věnuje sólovému i sborovému zpěvu; od roku 1973 je členem pěveckého sboru Slavoš (dříve Česká píseň). Na naší škole vyučuje hře na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon. Své žáky vede zejména k tomu, aby se mohli dříve či později aktivně začlenit do amatérských souborů taneční, dechové nebo folkové hudby.

Alena Spilková

Alena Spilková

V letech 1966–1972 studovala na konzervatoři v Plzni u prof. Jindřicha Durase obor klavír. Od roku 1969 nastoupila jako externí učitelka do LŠU v Hořovicích a po absolutoriu na plzeňské konzervatoři pokračovala ve výuce klavírní hry, hudební nauky a sborového zpěvu v detašované třídě v Žebráku. Třicet sedm let spolupracovala s divadelním ochotnickým souborem K. J. Erbena, kde nastudovala desítky her ve spolupráci s dětským pěveckým sborem. Se svými žáky se účastnila mnoha soutěží v klavírní hře, sborovém a sólovém zpěvu. Někteří z nich dosáhli úspěchů v celorepublikovém měřítku.

Vilma Svejkovská

Vilma Svejkovská

Na škole vyučuje hře na klavír na místě poskytovaného vzdělávání v Komárově, kde pracuje od té doby, co byla tato třída otevřena. Začínala s pěti žáky, v současné době se jejich počet ztrojnásobil. Cílem její práce je především vytvořit u žáků trvalý vztah k hudbě a zvolenému nástroji. Snaží se své žáky vybavit takovými dovednostmi, aby našli později uplatnění v amatérské sféře a všude tam, kde je zapotřebí hudebních znalostí. Kromě výuky hudby a hře na klavír se věnuje i hře na varhany v kostelích, kde hraje nejen při mších, ale i při větších slavnostních příležitostech; doprovází i chrámový pěvecký sbor v kostele sv. Vavřince ve Strašicích. Kromě této činnosti hraje při různých koncertech i na elektrické klávesy.

Ivan Váško

Ivan Váško

Absolvent Vojenské hudební školy Vítězslava Nejedlého v Roudnici nad Labem. Dvacet let pracoval jako voják z povolání u vojenské hudby. Absolutorium získal na brněnské konzervatoři. Na škole vyučuje hře na kytaru a zobcovou flétnu. U svých žáků především klade důraz na přesný rytmus, optimální intonaci a vede je systematicky k vyústění výuky, aby se pak mohli začlenit do souborů jak vážné, tak i populární hudby. Byl členem profesionálních orchestrů, např. člen orchestru Národního divadla a Státní opery v Praze, dechového souboru Krajanka, Big Bandu Vladislava Brože aj. Ivan Váško je klasickým představitelem všestranného vynikajícího hudebníka.

Jana Vášková

Jana Vášková

Narodila se a vyrůstala na Vysočině. Do LŠU začala chodit v Ledči nad Sázavou na lekce akordeonu. Později navštěvovala hodiny zpěvu v Čáslavi. V roce 1979 nastoupila na brněnskou konzervatoř – obor zpěv, kterou ukončila v roce 1986 absolutoriem. Od roku 1979 je zaměstnaná ve školství jako učitelka hudby. Již před studiem na konzervatoři zpívala a hrála v Hudebním divadle mladých. Dále vystupovala v několika hudebních tělesech moderní, dechové i vážné hudby. V současné době účinkuje na vystoupeních a koncertech se Staropražskými heligonkáři a ve skupině Panacea. Na naší škole vyučuje zpěv, elektrické klávesy, akordeon, zobcovou flétnu a hudební nauku.

Jindřich Dostál

Jindřich Dostál

Absolvent pražské konzervatoře v oboru trombon a eufonium. Je typem všestranného hudebníka se schopností uplatnit se v interpretaci taneční a dechové hudby, jazzového žánru i klasického repertoáru. Je v neustálém kontaktu se současným hudebním děním jako člen předních tanečních orchestrů. Uplatňuje se jako pohotový a spolehlivý hudebník v různých hudebních formacích. Úspěšně shromažďuje všechny nové poznatky z hudebního dění. Vede si archiv hudebního materiálu svého mateřského nástroje a spravuje domácí diskotéku hudebních nosičů. Jeho pedagogické výsledky jsou vynikající.

Irena Ekrtová, <span>DiS.</span>

Irena Ekrtová, DiS.

Hudba je má životní náplň. Ráda ji sdílím se všemi, kdo projeví zájem. Můj zájem o hudbu začal už ve 4 letech (já si své začátky moc nepamatuji, věřím rodičům, když to tvrdí :-) Pod vedením mého otce-klavíristy jsem se učila hře na zobcovou flétnu a klavír. Později jsem pokračovala ve studiu hry na příčnou flétnu na jazzové Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Byla jsem členkou kapel Techtle Mechtle a Tereza Staňková, irské kapely Ciúnas Nua, ženské vokální skupiny Jezinky (zpěv), jazz a latin kapely White Coffee s kytaristou Janem Bískem, klasického dua kytara a flétna s názvem Iris & Marika http://tunethespoon.cz/musician/iris-a-marika/ a mnohých dalších. Všechny tyto mé hudební aktivity vyústily k založení a šéfování flétnového kvarteta NAPŘÍČ www.kvartetonapric.cz, které k mé radosti hraje často při různých příležitostech na Berounsku. Jsem matkou tří dcer, které jsou mými múzami a ráda se od nich učím dívat se na svět dětskýma očima.

Vladislav Šebek

Vladislav Šebek

Absolvent Konzervatoře Praha ve hře na trubku, ze třídy prof. Jiřího Jaroňka. V hudebním školství pracuje od roku 1985. V letech 1988 - 1990 člen scénického orchestru divadla J. Wolkra v Praze / dnes divadlo v Dlouhé /. Od roku 1990 - 2004 člen orchestru Václava Zelinky Praha. Vyučuje hru na trubku a na zobcové flétny.

<span>Bc.</span> Josef Bartoš

Bc. Josef Bartoš

Pochází z rodiny hudebníka, jeho otec Josef Bartoš hrál v Státním symfonickém orchestru ve Zlíně na violu. V Praze vystudoval Lidovou konzervatoř obor bicí a později skladbu a dirigování, obligátní klavír a zpěv pop music. V roce 1997 maturoval na Střední pedagogické škole v Praze – Evropská a v roce 2013 promoval na MU v Brně, filozofické fakultě v oboru hudební věda v bakalářském kombinovaném studiu. Hrál a zpíval v Praze v různých kapelách a orchestrech, v zahraničí účinkoval jako sborový zpěvák a sbormistr v Johann Strauss Operete Wien (Vídeňská opereta) čtyři roky a vystupoval šest let jako lodní hudebník na zahraničních říčních lodích. Nyní zpívá ve sboru Pražského filmového orchestru, hraje na klavír a akordeon a vyučuje na hudební nástroje. Natočil dvě CD svých písní a orchestrální tvorby.

<span>BcA.</span> Marjan Stojilkovič

BcA. Marjan Stojilkovič

Je hudební skladatel a klavírista. Od útlého věku se připravoval na dráhu koncertního pianisty. Politické a společenské události v tehdejší Jugoslávii, státu jeho narození, přerušily jeho plány. Poté, s větší sebedůvěrou a odvahou riskovat, experimentovat a objevovat nepoznané v hudbě, vsadil na svůj hudební instinkt a imaginaci. Vystudoval skladbu v Bělehradě a v Praze. Jeho orchestrální a komorní skladby byly hrány všude v Evropě.

Po létech "hudebního mlčení" je připraven předávat svoji znalost dále, s nadějí do budoucna a vírou v mládež a lepší zítra.

<span>MgA.</span> Zdeněk Páleníček

MgA. Zdeněk Páleníček

Vystudoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění, absolvoval roční stipendium v Paříži u M. Tagliaferro.

Hrál jako komorní pianista s řadou instrumentalistů, pořídil řadu nahrávek, spolupracoval s Jihočeskou komorní filharmonií a řadu let s pěvkyní O. Štěpánovou. Učení se napřed věnoval jako odborný asistent na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích i souběžně v Praze. Nejplodnější etapou byly Budějovice na modelovém oddělení, které se specializovalo na hru na nástroje jako hlavní obor, včetně jejich výuky. Po byrokratickém zrušení oddělení působil krátce jako redaktor ČS rozhlasu v redakci vážné hudby a pak řadu let na Konzervatoři J. Ježka v Praze. Po těžkém úraze ve středním věku ještě mimořádně vystudoval a souběžně s hudbou praktikoval zahradní projekci. Nyní učí dospělé i děti na dvou ZUŠ.

<span>Mgr.</span> Kolářová Ivana

Mgr. Kolářová Ivana

Na SZUŠ Schola musica Stella Maris vyučuji hru na klavír a hudební nauku. S hudbou jsem vyrůstala od dětství. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze a maturitu z klavíru jsem složila na Konzervatoři v Plzni. Celoživotně pracuji jako učitelka hudby. Věnovala jsem se i sólovému a sborovému zpěvu a hře na varhany. Sólový zpěv jsem studovala několik let také na SZUŠ Schola musica Stella Maris u zdejší vynikající zpěvačky Libuše Hrubé. Na naši koncertní činnost z té doby ráda vzpomínám.

Těší mě zájem žáků o vzdělávání na ZUŠ, a proto se ráda věnuji každému žákovi individuálně s přihlédnutím k jeho zájmům a přáním.

Mgr. Ludmila Pexová

Mgr. Ludmila Pexová

Je absolventkou oboru hudební výchova a sólový zpěv na Západočeské univerzitě v Plzni. Od dětství se věnuje zpěvu, hře na klavír a zobcovou flétnu. Má bohaté zkušenosti s výukou individuální i hromadnou. Vyučuje hudební předměty na VOŠP ve Svatém Janu pod Skalou a na Střední škole sociální svaté Zdislavy v Praze. Dříve učila zpěv na ZUŠ v Praha 4 - Dunická a individuální hodiny též v Art Time v Loděnicích. V Praze zpívala jako výpomoc v Pražském filharmonickém sboru, Pražském rozhlasovém sboru a jako zpěvačka Malé české muziky Jiřího Pospíšila. Dlouhá léta působí jako varhanice v kostele sv. Bartoloměje ve Vráži. Na této škole vyučovala již před nástupem na mateřskou dovolenou a je velmi ráda, že zde může ve své pedagogické práci dále pokračovat.

Jiří Blábolil

Jiří Blábolil

Hru na klavír studoval u profesora Pražské konzervatoře prof. Jaromíra Kříže. Kromě hry na klavír se také věnuje hře na elektrické klávesy a akordeon v oblasti klasiky, jazzu, popu, folku a lidové hudby. Koncertně, ale i při různých jiných kulturních příležitostech koncertuje v Čechách i v zahraničí. Poslední léta vystupuje v našich nejznámějších lázních. Spolupracuje s jazzovými orchestry a vede své jazzové trio. Kromě interpretační činnosti a bohaté hudební zkušenosti se také věnuje vlastní instrumentální a vokální tvorbě.